Beleidsplan 2023-2025

Inleiding

‘Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen.’ Vanuit die gedachte heeft PAX  de Ambassade van Vrede opgezet. Ook in Den Haag zijn er een aantal geloofshuizen die deze gedachte van harte onderschrijven. Zij zijn officieel PAX ambassades van de vrede. In december 2017 hebben deze Ambassades zich officieel verenigd in een stichting. Onder de naam Stichting Haags Verbindende Initiatieven (HVI) wil zij in Den Haag verbindende en vrede bevorderende activiteiten ontplooien.

 

Missie en visie

De Stichting heeft haar grondslag in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Haar streven is om mensen en groepen van verschillende culturele en religieuze achtergrond met elkaar te verbinden in het vertrouwen dat ieder mens verlangt naar vrede en zich daarvoor wil inzetten.

De Stichting meent dat het streven naar vrede een thema is dat gedurende het hele jaar onder de aandacht dient te worden gebracht bij een zo breed mogelijk publiek. Continue aandacht is essentieel om vrede als abstract begrip concreet handen en voeten te kunnen geven.

 

 

Doelstelling en strategie

De Stichting is een kleine organisatie in het immense veld van vrede-bevordering. Deze kleinschaligheid is een bewuste keuze; vrede is naar mening van de Stichting even zo zeer gebaat bij vele kleinschalige initiatieven als bij enkele grote manifestaties. De Stichting zal hiertoe ook aansluiting proberen te vinden bij andere vredesinitiatieven om enerzijds het dubbelen van activiteiten te voorkomen en anderzijds kennis en ervaring te kunnen delen.

 

Doelstellingen Organiseren van manifestaties, met name in ’s-Gravenhage;

  • Het ontwikkelen van initiatieven die tot meer begrip leiden tussen mensen met verschillende etnische, culturele of sociale achtergronden;
  • Het bevorderen van onderricht in geweldloos communiceren en handelen;
  • Bundeling van vredesinitiatieven in de regio Haaglanden.

De Stichting

De Stichting is opgericht te ‘s-Gravenhage op 7 december 2017. In 2017 is een eerste initiatief vormgegeven in het project De Orde van het Theelepeltje .

 

Werknemers

De Stichting heeft geen werknemers in dienst en zal indien de aard van de werkzaamheden dit nodig maakt, gebruik maken van vrijwilligers. De verhouding tussen de vrijwilligers en de Stichting en de rechten en plichten van de vrijwilligers zullen worden vastgelegd in een vrijwilligersreglement. De Stichting zal het vrijwilligersbestand op peil houden door persoonlijke contacten met vrijwilligers en door hen actief te betrekken bij de programmering van de activiteiten. 

 

Financiën 

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Alle binnenkomende gelden zullen worden aangewend voor de kerntaken. Doordat de Stichting streeft naar laagdrempelige activiteiten, zal er geen verdienmodel zijn gebaseerd op contributies, eigen bijdragen, toegangsprijzen o.i.d. Het gevolg is dat de kosten gedekt moeten worden uit andere bronnen zoals subsidies van fondsen en giften van particulieren.

Bij liquidatie van de Stichting Haags Vredes Initiatief worden de eventueel vrijkomende middelen ter beschikking gesteld van een ANBI die een doel nastreeft dat in de lijn ligt van de Stichting Haags Vredes Initiatief,

 

Organisatie

Het bestuur van de Stichting bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting is per 1 april 2024 als volgt samengesteld:

  • Marie Anne van Erp, voorzitter – tevens oprichter.
  • Shereen Siwpersad, secretaris 
  • Zeynep Gülbahar Kurban, penningmeester
  • Dick Huizenga, algemeen lid
  • Robina Joemmanbaks, algemeen lid
    •  

De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd (indien gewenst worden gemaakte onkosten vergoed).Bij de besluitvorming door het bestuur word er gestreefd naar eenstemmigheid, mede door een zorgvuldig besluitvormingsproces en door het belang dat met een besluit wordt gediend centraal te stellen. Als eenstemmigheid niet mogelijk blijkt, wordt de besluitvorming verdaagd. Als na verdaging nog geen eenstemmigheid mogelijk is, vindt besluitvorming plaats bij meerderheid van stemmen.

 

KvK nr: 70255008
RSIN: 858217533